price

 • งานพิธีเช้า (Wedding Ceremony)
 • เริ่มต้น12,0007.00-12.00
 • ช่างภาพ 1 คน +ผู้ช่วย 1 คน 12,000 บาท
 • ช่างภาพ 2 คน + ผู้ช่วย 1 คน 18,000 บาท
 • สอบถามเพิ่มเติม
 • ถ่ายวีดีโอซีเนม่า 1 ช่วง
 • เริ่มต้น18,000
 • งานพิธีเช้า (7.00-12.00 น.) หรือ งานเลี้ยงเย็น (17.00-22.00น.)
 • ช่างวีดีโอ 2 คน 18,000 บาท
 • ช่างวีดีโอ 3 คน 24,000 บาท
 • สอบถามเพิ่มเติม
 • งานเลี้ยงเย็น ( Wedding Reception)
 • เริ่มต้น20,000 (17.00 -22.00 น.)
 • ช่างภาพ 1 คน ( แคนดิด)+ผู้ช่วย 10,000 บาท
 • ช่างภาพ 2 คน +ผู้ช่วย 1 คน 20,000 บาท
 • ช่างภาพ 3 คน + ผู้ช่วย 1 คน 26,000 บาท (แนะนำสำหรับแขกมากกว่า 500 คน)
 • ช่างภาพ 4 คน + ผู้ช่วย 1 คน 32,000 บาท (แนะนำสำหรับแขกมากกว่า (800 คน)
 • สอบถามเพิ่มเติม
 • งานพิธีเช้า และ งานเลี้ยงเย็น
 • เริ่มต้น22,000(7.00-12.00 และ 17.00-22.00 น.)
 • งานเช้า ช่างภาพ 1 คน งานเย็น 2 คน +ผู้ช่วย 1 คน 28,000 บาท
 • งานเช้า ช่างภาพ 2 คน งานเย็น 2 คน +ผู้ช่วย 1 คน 34,000 บาท
 • งานเช้า ช่างภาพ 2 คน งานเย็น 3 คน +ผู้ช่วย 1 คน 40,000 บาท (แนะนำสำหรับแขก 500 คน)
 • งานเช้า ช่างภาพ 2 คน งานเย็น 3 คน +ผู้ช่วย 1 คน 40,000 บาท (แนะนำสำหรับแขก 500 คน)
 • สอบถามเพิ่มเติม
 • ถ่ายวีดีโอซีเนม่า 2 ช่วง
 • เริ่มต้น34,000
 • งานพิธีเช้าเช้า (7.00-12.00 น.) และ งานเลี้ยงเย็น (17.00-22.00น.)
 • ช่างวีดีโอ 2 คน ทั้งงานเช้าและเย็น 34,000 บาท
 • งานเช้า ช่างวีดีโอ2คน + งานเลี้ยงเย็น ช่างวีดีโอ 3 คน 40,000 บาท
 • สอบถามเพิ่มเติม
Invalid username and access token